Since 1988.

HOME REFERENCE KONTAKT
 
 

  Aktuelno
  Javne česme
  Servis
  E-mail

Instrumenti za indikaciju i merenje
  

    Envirotech pored ponude komponenti za proizvodnju filtera za vodu nudi i razne instrumente koji se koriste prilikom proizvodnje prečistača vode. Ti instrumenti služe za indikaciju i merenje raznih relevantnih parametara koji određuju kvalitet vode.
   Od ponude izdvajamo najčešće tražene instrumente i prikazaćemo ih na ovoj strani.
Ako na lageru trenutno nema traženog instrumenta u vrlo kratkom vremenskom roku će isti biti nabavljen i isporučena naručiocu.

 
 

 

   Konduktometri
 

   Konduktometar je uređaj za merernje konduktivnosti (električne provodljivosti).
   Elektro-provodljivost vode potiče od sadržaja rastvorenih soli.
   Jedinica mere električne provodljivosti je µS/cm (mikro Simens po santimetru)  i predstavlja recipročnu vrednost električnog otpora u MOhm-ima (Mega Om).
   Proizvodjač ovih instrumenata je  italijanska firma Injecta. Konduktometri sadrže mikroprocesor, displej i sondu koja je uronjena u protočnu vodu. Moguća je kontrola set vrednosti više položajnim trimerom. 
   Radni opseg ovih instrumenata je 
                                 0-2 µS / 0-20 µS
                               0-20 µS / 0-200 µS
                               0-200 µS / 0-2000 µS
                               0-2000 µS / 0-20000 µS

 
 
 

pH metri
 

     
pH metri su uređaji koji mere pH vrednost vode. pH je negativni logaritam koncentracije vodonikovih jona u molovima po litri:
                                                 
pH=logc(H+
)

   Poveća li se kiselost rastvora za jednu pH jedinicu, koncentracija H
+ jona poveća se 10 puta. Kiseli rastvori imaju pH manji od 7 a bazni veći od 7. Rastvor koji ima pH 7 je neutralan. Idealna pH vrednost pijaće vode je 6.8 do 8.5.
   Proizvodjač ovih instrumenata je  italijanska firma Injecta. Svi instrumenti su analogni uređaji sa trimer regulacijom. Postoji mogućnost manuelne ili automatske kompenzacije temperature. 
   Instrumenti mere u opsegu pH vrednosti od 0-14 pH jedinica.

 

Redox metri

   Redoks RX metri su uređaji za merenje razlike redoks potencijala. Elektrodni ili redoks-potencijal je potencijal reverzibilne oksidaciono-redukcione elektrode meren u odnosu na referentnu elektrodu i korigovan s obzirom na standardnu vodonikovu elektrodu u datom elektrolitu.
   Proizvođač RX instrumenata je italijanska firma Injecta. Uređaji su analogni sa trimer regulacijom. Postoji mogućnost manuelne ili automatske kompenzacije temperature.
   Opseg merenja razlike potencijala je 0-1500 mV, -1000 +1000 mV

 
 
  Manometri

   Manometri su uređaji za merenje pritiska vode. Instaliramo glicerinske manometre italijanskog proizvođača Fimet.
   Najčešći opseg rada manometara je 0-10 bar i 0-25 bar. 
   Kućišta manometara su od nerđajućeg čelika sa bakarnom ulaznom cevi.

  
 
Adresa:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs

Proizvodnja:
+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs

 | Home  | O nama | Reference | | Kontakt |  | Webmaster |


Copyright © EnviroTech 1998

Designed by Pax